Wednesday, September 28, 2011

Heartfelt Story of นอกสายตา

I love the story of this song. It is so touching, and I want to share with you guys.
Sing along and check the lyric out.
แอบ ยิ้ม  เมื่อ เธอ ดีใจ •  แอบ ทุกข์ เมื่อ  เธอ เสียใจ
àep yím mêua ter dee jai • àep túk mêua ter sĭa jai
 I smile secretly when you are happy, I’m secretly pained when you are depressed.

หัวเราะ และ ร้องไห้ • ไปกับ เธอ ทุกครั้ง
hŭa rór láe róng-hâi • bpai gàp ter túk kráng
(I’m) laughing and crying with you all the time

แม้ เธอ จะ ไม่ หันมา • ฉัน ยัง เฝ้ามอง ทุกวัน
máe ter jà mâi hăn maa • chăn yang fâo mong túk wan
even though you don’t see me, I see you everyday

ได้ เฝ้า ดู ห่างๆ มัน ก็ ยัง พอใจ
dâi fâo doo hàang man gôr yang por jai
Even if I only see you from a far, I am still content.

ไม่ หวัง ให้ เธอ มี ใจ • ไม่ หวง ถ้า เธอ มี ใคร
mâi wăng hâi ter mee jai • mâi hŭang tâa ter mee krai
I don’t expect you to love me, I’m not jealous if you have someone else

ไม่ หวัง ยืน ใกล้ๆ ไม่ ต้อง การร้องขอ
mâi wăng yeun glâi mâi dtông gaan róng kŏr
 I don’t expect you to be close to me, I don’t demand it, I don’t need it

ได้ ยืน อยู่ บน ผืนดิน • ผืน เดียวกับ เธอ ก็ พอ
dâi yeun yòo bon pĕun din • pĕun dieow gàp ter gôr por
 To smile on the same earth? As you, is enough for me

ฉัน ก็ มีความสุข • อยู่กับ ฝัน ของ ฉัน เท่านี้
chăn gôr mee kwaam sùk • yòo gàp făn kŏng chăn tâo née
 I am happy too to live with my dream like this

*[อยู่ นอก สายตา • ของเธอ ตั้ง ไกล
  yòo nôk-săai-dtaa • kŏng ter dtâng glai
 Out of your sight living far from you

  ฉันนั้น ก็ ทำ ได้ • แค่ มอง จาก ตรงนี้
  chăn-nán gôr tam dâi • kâe mong jàak dtrong née
  I can do that, and only keep watch over you from here

  แต่ ฉัน ยัง รอ ซักวัน • เธอ หัน มอง ผ่าน ทางนี้
  dtàe chăn yang ror sák wan • ter hăn mong pàan taang née
  but I will wait for the day,that you will pass this way and turn to see me,

  แค่ ซัก วินาที • เธอ เห็น ฉัน คน นี้ ใน สายตา
  kâe sák wí-naa-tee • ter hĕn chăn kon née nai săai dtaa        ]
 in just a few seconds, you will see me , the person in front of you?

และ แม้ ว่า นาน เพียงใด และ แม้ ว่า ไกล ดังเดิม
láe máe wâa naan piang dai láe máe wâa glai dang derm
and even though it might take long, even though we are far as always

ยัง เฝ้า รอ เธอ อยู่ • ต่อ ให้ ไกล แค่ไหน
yang fâo ror ter yòo • dtòr hâi glai kâe năi
  I will still wait for you , even though I don’t know how much longer and further it may be

ไม่เคย อยู่ ใน สายตา • ไม่เคย อยู่ ใน หัวใจ
mâi koie yòo nai săai dtaa • mâi koie yòo nai hŭa jai
 (I have) never been in your sight, never been in your heart

แต่ ขอ มี เธอ ใกล้ • อยู่ ใน ฝัน ของ ฉัน ก็ พอ
dtàe kŏr mee ter glâi • yòo nai făn kŏng chăn gôr por
 but having you close in my dream, makes me content

ไม่เคย อยู่ ใน สายตา • ไม่เคย อยู่ ใน หัวใจ
mâi koie yòo nai săai dtaa • mâi koie yòo nai hŭa jai
  (I have) never been in your sight, never been in your heart

แต่ ขอ มี เธอ ใกล้ • อยู่ ใน ฝัน ของ ฉัน ก็ พอ
dtàe kŏr mee ter glâi • yòo nai făn kŏng chăn gôr por
 but having you close in my dream , keeps me content

No comments:

Post a Comment